banner

habarlar

Häzirki wagtda Hytaýyň gurluşyk tehnikasy ösen ýurtlardan köp sanly esasy hereketlendiriji dizaýny we önümçilik tehnologiýasy bilen tanyşdyrdy.Graduallyuwaş-ýuwaşdan halkara ösen möhürleýiş ulgamynyň dizaýn düşünjesini we möhürleýji enjam amaly tehnologiýasyny kabul etdi.

Soňky 20 ýylda içerki ylmy we tehniki işgärleriň bilelikdäki tagallalary bilen ISO / TC131 / SC7 laýyklykda her dürli möhürleme gurnama boşlugynyň doly milli standart ulgamy döredildi.Şol bir wagtyň özünde ululyk seriýasy ýaly möhürleýji bölekleriň milli standart ulgamymöhürleýji bölekler, möhürleýji bölekleriň öndürijilik görkezijisi, möhürleýji bölekleriň daşky görnüşi, gaplamak, möhürlemek böleklerini saklamak we daşamak her dürli möhürleýji bölekleriň halkara ülňülerine laýyklykda döredildi.Şeýlelik bilen, gurluşyk tehnikasynyň we beýleki orta we ýokary basyşly gidrawlik tehnika önümleriniň möhürleme ulgamynda ulanylýan möhürleri dizaýn etmek we saýlamak üçin amatly.

Önümçilik enjamlary we möhürleýän kärhanalaryň synag tehnologiýasy awtomatizasiýa, arzan bahadan we ýokary ygtybarlylyga tarap ösýär.Senagat zynjyryndan dürli möhürleýji bölekler senagatynyň ýokarky pudagy esasan polat, plastmassa, rezin we beýleki materiallardyr.Aşakdaky programmalar esasan nebit, himiýa in engineeringenerçiligi, gurluşyk tehnikasy we ş.m.

Köplenç ulanylýan rezin we plastmassa möhürler nitril, wodorodly nitril, ftor rezin, akril rezin, polietrafluoroetilen we beýleki ýörite rezin materiallar formulasy we gaýtadan işleýiş tehnologiýasy gözlegleri, ulanylýan materiallary gowulandyrmak we peýdalanmak derejesi henizem işiň üns merkezinde durýar.Nanomateriallaryň ulanylmagy rezin we plastmassa materiallarynyň mehaniki aýratynlyklaryny we aýratyn funksiýalaryny gowulandyrar.

Möhürleriň ösüş tendensiýasy

Bir söz bilen aýdylanda, Hytaýyň maşyn senagatynyň çalt ösmegi, esasanam awtoulag senagatynyň we elektron aragatnaşyk pudagynyň ösmegi bilen Hytaýyň rezin we plastmassa möhür senagaty çalşyp bolmajak amaly ähmiýete we pudagyň ösüşiniň çuňňur manysyna eýe.


Poçta wagty: Fewral-07-2022