banner

habarlar

Göni ýaýlym satyjylar bilen müşderileriň arasyndaky aralygy hasam gysgaltdy.Bu amalda, müşderileriň satuw prosesinde bilmeli önümlerini jikme-jik görkezeris.Hakyky özara gatnaşykda, iň professional jogaplary bereris we önümiň jikme-jikliklerini has içgin görkezeris.Tor ýaýlymy, internet ösüşiniň täze ugry.

Her aý Nanjing HOVOO tehnika tehnologiýa kärhanasy, iň ökde çözgütleri hödürlemek üçin iki sany göni ýaýlymda, önümleriň jikme-jik görkezilişinde çykyş eder, ýatdan çykarmaň!

Dürli festiwallarda gowy satuw mukdary bolan önümleri saýlarys we arzanladyş hödürläris.Göni ýaýlym arkaly sarp edijiler has ygtybarly satyn alyp bilmekleri üçin önümleriň aýratynlyklaryna we materiallaryna has gowy düşünip bilerler.

Göni ýaýlym ulgamynyň iň görnükli aýratynlygy, ulanyjylar bilen has gowy aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän güýçli interaktiwligi.Umuman aýdanyňda, teleýaýlymlaryň torlaýyn ýaýlymy has kämilleşdi.Tor interaktiw göni ýaýlym gaty interaktiw.Islendik wagt we islendik ýerde göni ýaýlymda geljekde uly ösüş meýdançasy bolar.

Birnäçe göni ýaýlym arkaly has köp täze müşderi gazandyk we köne müşderileriň bize has köp ynanmagyna we täzeden satyn alynmagyna sebäp bolduk.Bu amalda müşderiler çalt eltip bermegimiz, gowy hyzmat edişimiz we önümiň hili üçin ýokary baha berdiler.

2022-nji ýylda maý aýynda Çanjou sergisine we noýabr aýynda Şanhaý Baoma sergisine gatnaşarys.Markamyzy has köp adam tanap biler, täze we köne müşderilerimizi sergä gatnaşmaga garşy alar we täze önümleri çykararys diýip umyt edýäris.

Epidemiýa ýüze çykan pursatynda köp sanly awtonom satuw kanallary petiklenýär.Kärhananyň göni ýaýlymy täze mahabat usuly däl, ähli kärhanalaryň ýaşamagy üçin zerur serişdedir.Marka galasy hökmünde, müşderileri giňeldiň we geleşigiň öň tarapyny öňe sürüň, kärhanalaryň öz göni ýaýlym platformasyny gurmagy gaty zerurdyr!

Täze re modeim goşuldy - Live show1

Has giňişleýin maglumat üçin Ali International dükanyna üns bermegiňizi haýyş edýäris:

https://hosinchina.en.alibaba.com/?spm=a2700.7756200.0.0.724471d27Aw8D7


Poçta wagty: Fewral-07-2022