banner

habarlar

 • Şükür güni

  Şükür güni

  Şükür güni, günbatar däp bolan festiwal, Amerikan halky tarapyndan döredilen, şeýle hem Amerikan maşgalasynyň birleşmek baýramçylygy Thanks Şükür gününiň esasy manysy, adam tebigatynyň gözelligini aýtmakdyr, her bir zat minnetdarlygy görkezip, ene-ataňyza salam berip biler , dostlar, kömek ...
  Koprak oka
 • Katerpilleriň möhür toplumyna haýsy önümler girýär?

  1.DKBI Süýşýän ýüzüň içinde tozan geçirmeýän dodak we kiçijik kamera açýar, şonuň üçin az mukdarda galyndy ýag plyonkasyny döwüp biler. Üýtgeşik dizaýn PU bilen örtülen demir gabygynyň meýdanyny artdyrýar.2. UDX UDX gurluşy esasy ýag möhüri täze poliuretan materialyny kabul edýär.Diňe bir ...
  Koprak oka
 • Öz ekskawatoryny nädip saýlamaly?

  Ekskawatoryň bahasy arzan däl, köp adam satyn alanda şübhelener, ahyrynda haýsy markany satyn almaly?Markanyň haýsy modeli size has amatly bolar we has uzak dowam eder?Şeýlelik bilen, siziň bilen paýlaşmak üçin azajyk bilim.1.Katerpillar Amerikan markasy, özbaşdak öndürilen, güýçli, ýokary bahasy, ýokary ...
  Koprak oka
 • Kompaniýanyň işi

  20-nji maýda kompaniýa Nanjingde topar döretmek işini geçirdi.30 töweregi adam gatnaşdy.Yssy bolsa-da, işjeňlige işjeň gatnaşdylar we topary üçin hormat gazanmak üçin toparlarda bäsleşdiler.Üstünlikli topar gurluşygy işgärlere diňe bir özara baglanyşyklary ösdürmäge mümkinçilik bermeýär ...
  Koprak oka
 • Möhüri nädip ölçäp bilersiňiz?

  Möhüri nädip ölçäp bilersiňiz?

  Möhüriň daşky diametri (OD), içki diametri (ID), ini we beýikligini ölçäň.Köplenç ölçegler möhürde çap edilýär.Notok bolsa, möhüri ýa-da hökümdar, gämi duralgalary ýa-da armatura ulanyp ölçäp bilersiňiz.Ulanmak üçin, diametri ölçelende möhüriň töwereginde birnäçe ölçeg alyň ...
  Koprak oka
 • Möhüri nädip aýyrmaly

  Möhüri nädip aýyrmaly

  J: Mehaniki möhüri aýyranda, tehniki hyzmatçy seresap bolmaly.Möhürleýji elemente zeper ýetirmezlik üçin çekiç we tekiz belgi düýbünden gadagan edilýär. Bir jübüt sim çeňňek ýasalyp bilner. Eger masştab aýrylyp bilinmese, sökmezden öň arassalanmalydyr.B: Puň iki ujy bolsa ...
  Koprak oka
 • Möhürleri nädip gorap saklamaly?

  Möhürleri nädip gorap saklamaly?

  Möhürler her dürli syzmagyň öňüni almak üçin esasy böleklerdir, ýöne möhürleri oturtmak we saklamak diňe bir ýagyň möhürlenmegine täsir etmän, eýsem maşyn gurallarynyň işleýşine gönüden-göni täsir edýär.1. Möhürler çyglylyk we tozan bilen galmazlyk üçin howa geçirmeýän gurşawda saklanmalydyr ...
  Koprak oka
 • Nanjing Kixia etrap gurluşyk enjamlary söwda palatasy döredildi

  Nanjing Kixia etrap gurluşyk enjamlary söwda palatasy döredildi

  2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Kixia etrap gurluşyk tehnikasy söwda palatasy Nanjingiň Bukingem Grand myhmanhanasynda esaslandyryjy ýygnagyny geçirdi.Şäher we söwda federasiýasy, etrap komitetiniň öňdäki iş bölümi, etrap senagat federasiýasy ...
  Koprak oka
 • Täze re modeim goşuldy - Göni görkeziş

  Täze re modeim goşuldy - Göni görkeziş

  Göni ýaýlym satyjylar bilen müşderileriň arasyndaky aralygy hasam gysgaltdy.Bu amalda, müşderileriň satuw prosesinde bilmeli önümlerini jikme-jik görkezeris.Hakyky özara gatnaşykda, iň professional jogaplary bereris we önümiň detasyny görkezeris ...
  Koprak oka
 • HOVOO tehnikasy - hiline ünsi jemläň we ösüşe çalyşyň

  HOVOO tehnikasy - hiline ünsi jemläň we ösüşe çalyşyň

  Nanjing HOVOO maşyn tehnologiýasy Co., Ltd. içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge borçlanýar.bu prosesde üznüksiz innowasiýa, tehnologiýa reformasy, kämillige ymtylmak.Geljekde ýygnamagy dowam etdirmegi maksat edinýän ösüş tolkunynda, öňünden ...
  Koprak oka
 • Möhürleriň ösüş tendensiýasy

  Möhürleriň ösüş tendensiýasy

  Häzirki wagtda Hytaýyň gurluşyk tehnikasy ösen ýurtlardan köp sanly esasy hereketlendiriji dizaýny we önümçilik tehnologiýasy bilen tanyşdyrdy.Graduallyuwaş-ýuwaşdan halkara ösen möhürleýiş ulgamynyň dizaýn düşünjesini we möhürleýji enjam programmasyny kabul etdi ...
  Koprak oka