banner

Biz hakda

Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., LTD

Company Biziň kompaniýamyz

Operasiýa merkezimiz, 1000 inedördül metrden gowrak meýdany Nanjingde ýerleşýär.Merkezde häzirki wagtda dürli ugurlary dolandyrýan 45 işgär bar.Hovoo, Beilite eziji çekiçiň iň uly agenti we Hytaýda BKS-nyň ýeke-täk bellenen wekili.Şonuň üçin müşderiler üçin dürli marka zerurlyklaryny çözüp we bir gezeklik hyzmat edip bileris.

Biz elmydama gurluşyk tehnikasy pudagyna üns berdik.Zawodymyzda doly we ösen önümçilik liniýasy bar.Şeýle hem, zähmet bölünişigi, berk hil barlagy we ammar ulgamynyň doly toplumy bar.

Hovoo, ýokary derejeli önümleri hödürleýän we sizi tapawutlandyrýan ynamdar hyzmatdaşyňyzdyr!

Zawod

■ Önümlerimiz

Biz esasan dürli kärhanalar üçin möhürleri gözlemek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.Mysal üçin, porşen möhürleri, çybyk möhürleri, aýlaw möhürleri, porşon we hasa möhürleri, azyk derejesindäki ýag möhürleri, pnewmatik we gidrawlik möhürler, in engineeringener tehnikasynyň möhürleri, ýag möhürleri, ykjam möhürler, zolaklar, ýol görkeziji halkalar, PTFE möhürleri, PU möhürleri, süpürgiç möhürleri we ş.m.Müşderileriň nusgalaryna esaslanyp öňünden gurlan möhürleri dörederis.Önümleriň doly görnüşi, baý aýratynlyklar, aladalanman saýlamak!

Zawod 1
Zawod2
FABRIK3

Taslamany düzüň we taýýarlanmaga başlaň

Gidrawlik eziji çekiç bazary üçin işewürligi ösdüriň

Ekskawator bazaryna giriň

Hovoo markasy döredildi

BKS agentini ýerine ýetiriň

HOVOO Hytaýyň günortasyndaky BKS-iň baş wekili bolýar

Halkara işewürlik bölümi döredildi

Dürli ugurlarda möhürleme tehnologiýasyny öwrenmek üçin gözleg we barlag bölümini dörediň

Dürli ugurlarda önümleriň öndürijiligini barlaň

Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. ýaly dünýä bazaryna giriň.